Kulttuuri edistämään terveyttä, osallisuutta ja hyvinvointia

Blogi

Koronavuosi on osoittanut itse kullekin meistä , miten sosiaalisen elämän, tapahtumien ja yhteisten kulttuurikokemusten puute on kurjistanut elämää. Kulttuurin hyvinvointia ja osallisuutta lisäävät vaikutukset on tiedetty ja todettu useissa tutkimuksissa ja viimeisten vuosien aikana onkin taide ja kulttuuri nostettu esiin nimenomaan terveyden edistämismielessä.


Tulevalla valtuustokaudella tulee tuoda kulttuurilainsäädäntö ja linjaukset tutuiksi päätöksentekijöille ja nostaa kulttuuri ja taide esiin vahvistamaan ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä pyrkii vahvistamaan väestön hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.Thl aloitti keräämään tietoa kuntien kulttuuritoiminnasta v 2019.Tietoja kerätään kahden vuoden välein ja ne julkaistaan kuntakohtaisesti TEAviisari verkkopalvelussa. Tiedonkeruulla selvitetään hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä. Tietopohjan avulla kunnat saavat näkemyksen tilanteestaan ja siitä, millainen on tilanne suhteessa ns. verrokkikuntiin ja koko maahan.


Thl:n tutkimuksessa todettiin, että kulttuurilainsäädäntöä, linjauksia ja tietolähteitä käytetään kuntien päätöksentekotasolla vain vähän.Samoin yleisellä tasolla todettiin, että hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa ei ole kunnissa vastuutettu ja henkilöstöresurssit ovat vähäisiä. Samassa tutkimuksessa todettiin, että kunnissa lapset ja nuoret on otettu huomioon varsin hyvin mutta erityisesti vähemmistö-ja erityisryhmät heikommin.Nämä samat toteamukset käyvät ilmi myös Varkauden kohdalla. Ydintoiminnoista selviää, että Varkaudessa lasten-ja nuorten kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus on hyvällä mallilla mutta parannettavaa löytyy mm. kulttuurin yhteistoimintaosiosta.


Varkauden kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.3.2021 uuden hyvinvointilautakunnan perustamisen osana organisaatiouudistusta.Hyvinvointilautakunnan koordinointivastuulle tulee kuulumaan terveyttä edistävät hyvinvointipalvelut ja osallisuuden vahvistaminen.Lautakunnan sisällä kulttuuri nostetaan omana kokonaisuutenaan esille ja näin kulttuuritoiminnan terveyttä ja hyvinvointia edistävät tavoitteet saavat lisää painoarvoa ja tulevat näkymään toiminta-ja taloussunnittelussa.

Seuraava luonteva askel olisikin kulttuuristrategian ja/tai kulttuurihyvinvointisuunnitelman luominen yhteistyössä kaupungin ja kaupungin lukuisten ja osaavien kulttuuritoimijoiden kanssa.

Paula Pulliainen 22.3.2021