Poliittinen ohjelma 2021-2025

Minä Suomessa (www.sdp.fi);

Me haluamme, että suomalaisten arki on sujuvaa sekä turvallista. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi ja nuori saa laadukasta koulutusta ja jokainen ikäihminen tarvitsemaansa hoivaa ja turvaa. Me haluamme, että Suomi on jokaiselle hyvä paikka elää, opiskella ja tehdä työtä.

On tärkeää vähentää eriarvoisuutta ja parantaa pienituloisten asemaa, tehdä taloutta ja työllisyyttä vahvistavia tulevaisuusinvestointeja, kehittää reilua ja tasa-arvoista työelämää, sekä investoida koulutukseen, osaamiseen, innovaatioihin ja torjua ilmastonmuutosta. Kuntalaisille on luotava mahdollisuuksia osallistua oman asuin- ja elinympäristön sekä toimintojen ja palveluiden suunnitteluun.

Minun Varkaus

Jokaisen kunnan menestys perustuu terveeseen kuntatalouteen. Terveen kuntatalouden perustana ovat hyvinvoivat asukkaat ja monipuolinen yritystoiminta sekä työpaikkatarjonta. Meidän on ensisijaisesti panostettava siihen, ettei väestömäärä jatka laskuaan, vaan pikemminkin kääntyy nousuun esimerkiksi uskaltamalla tehdä tuottavia ja hyvinvointia edistäviä investointeja. On myös varauduttava uudenlaisen kunnan rakentamiseen tulevan maakunnallisen soten rinnalla.

Tärkeimmät tavoitteet/toimenpiteet:

 • kaupunkistrategian ja talouden sopeuttamisohjelman päivitys, toteutus ja ulottaminen kaikkeen toimintaan
 • investointien priorisointi ja toteutus huomioiden kaupunkistrategia ja talouden tasapainottaminen, hankeosaamiseen ja kustannuslaskentaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota
 • seudullisen yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen (toiminnot, palvelut)
 • yrittäjämyönteisyys; pk-yritysten merkityksen tunnustaminen kansainvälisten yritysten rinnalla ja yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja seuranta
 • edunvalvontaa tehostettava maakunta- ja valtakuntatasolla
 • henkilöstön arvon sekä merkityksen ymmärtäminen ja painottaminen myös taloutta tasapainotettaessa

Voin hyvin

Meillä on sujuvasti toimiva Aalto hyvinvointikampus, jonka kautta kuntalaiset saavat laadukkaita ja oikea-aikaisia perusterveydenhuollon- ja sosiaalipalveluita sekä tarvittavaa erikoissairaanhoitoa.

Lasten-, nuorten- ja perheiden palveluiden painopistettä siirretään systemaattisesti peruspalveluiden- ja toimintojen, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotyön ohessa tapahtuvaan tukeen ja apuun. Tavoitteena on mahdollisimman varhainen ja oikea-aikainen apu ja tuki, jolla minimoidaan tilanteiden kärjistyminen ja raskaamman avun ja/tai hoidon tarve.

Ikäihmisten hoivan ja hoidon pääpainopiste riittävästi resursoidussa sekä ihmisarvoisessa kotihoidossa. Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, tarvitaan erilaisia asumis- ja palveluvaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.

Tärkeimmät tavoitteet/toimenpiteet:

 • huomio toimintarajoitteiden ja sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen (varhainen tuki ja apu, turvallinen ympäristö, harrastusmahdollisuudet)
 • asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (myös hammashoito)
 • Varkauden sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen turvaaminen
 • kumppanuuslääkäritoiminnan jatkaminen
 • laaja-alaisen ja laadukkaan nuorisotyön mahdollistaminen
 • syrjäytymisen ehkäiseminen edistämällä nuorten osallisuutta ja mielenterveystyötä
 • omaishoitajien aseman vahvistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen

Asun ja elän

Nähdään viihtyisä asuin- ja elinympäristö keskeisenä tekijänä kaupungin elinvoimaa ja huomioidaan turvallinen asuinympäristö kunnan turvallisuussuunnittelussa.

Hyödynnetään Varkauden sijaintia markkinoidessamme kaupunkiamme niin asumisen ja työssäkäynnin kuin matkailumahdollisuuksienkin osalta.

Osallistutaan ilmastotalkoisiin kannattamalla puurakentamista sekä tukemalla liikkumista pyöräillen ja jalan. Puurakentamisen tulee olla jokaisessa rakennusinvestoinnissa vertailtavana vaihtoehtona.

Edistetään kierrätystä.

Tärkeimmät tavoitteet/toimenpiteet:

 • kaupunkiviihtyvyyden kokonaisvaltainen kehittäminen pitovoiman vahvistajana
 • asunto- ja maapoliittisen ohjelman käyttöönoton varmistaminen ja sen hyödyntäminen
 • pyörä- ja kävelyteiden kunnossapito
 • Kämärin luontohelmen kehittäminen kaupunkilaisia, matkailijoita ja elinkeinotoimintaa ajatellen sekä koskien vapauttaminen kalastukseen

Opiskelen ja työskentelen

Paikkakunnallamme täytyy olla monipuolinen työpaikkatarjonta sekä kattavasti erilaisia ja eritasoisia opiskelumahdollisuuksia niin tutkintoon tähtäävien kuin lisä- ja täydennyskoulutuksenkin osalta. Yritysten ja koulutustahojen yhteistyötä on tuettava ja vahvistettava.

Tärkeimmät tavoitteet/toimenpiteet:

 • sivistyspoliittisen ohjelman laatiminen
 • kaupungilla tiivis yhteistyö yrittäjien ja koulutuksenjärjestäjien kanssa
 • ammatillisen koulutuksen, lukion ja amk:n säilyminen ja kehittäminen Varkaudessa
 • koulutuksen tulee vastata paikallisen ja alueellisen työelämän tarpeita
 • huomioitava ns. puolisotyöpaikat

Harrastan ja liikun

Kaupunkilaisille viihtyisä sekä liikkumaan ja harrastamaan houkutteleva ympäristö. Kulttuurin merkitys tunnistetaan osana hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä.

Tärkeimmät tavoitteet/toimenpiteet:

 • vapaan sivistystyön merkitys; Soisalo-opiston tukeminen
 • teatterin toiminnan turvaaminen
 • säilytetään monipuoliset harrastusmahdollisuudet
 • kunnossa oleva latuverkosto (ja ensilumen ladun toteuttaminen)
 • pienten lasten puisto keskeiselle paikalle
 • veneily- ja kalastusmahdollisuuksien parantaminen

Kuljen ja matkustan

Huolehditaan että Varkaudesta on kattavat ja toimivat liikenneyhteydet sekä kuntalaisten että elinkeinoelämän tarpeisiin. Pyritään säilyttämään mahdollisimman kattavat joukkoliikennemahdollisuudet.

Tärkeimmät tavoitteet/ toimenpiteet:

 • säilytetään ilmaiset joukkoliikenteen päivävuorot
 • edunvalvontaan panostaminen; raideliikenne Joensuu-Pieksämäki välille lisää vuoroja
 • Varkaus jatkaa selvitystyötä Joroisten kanssa lentoliikenteen mahdollisuuksista